top of page

Acerca de

Wave

پیشنهاد موضوع...

آیا مایل به پیشنهاد موضوع یا سخنران برای جلسات آینده هستید؟

با توجه به اینکه همکاری شما عموم مردم ایرانی و فرهیختگان و پژوهشگران در بارور ماندن و رشد طولانی مدت این پروژه و تلاش های مشابه نقشی کلیدی خواهد داشت، در صورتی که مایل به پیشنهاد موضوعی از طرف خود یا شخص دیگری برای جلسات آینده حلقه ایران هستید، لطفاً با توجه به معیارهای زیر این مسئله را با ما مطرح کنید. پس از بررسی پیشنهاد شما، با شما یا شخص پیشنهادی تماس خواهیم گرفت و کوشش خواهیم کرد تا در جلسات آینده میزبانتان باشیم.

معیارهای عمومی ما برای میزبانی عبارتند از:

  • ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم موضوع به هویت، فرهنگ یا جامعه ایران (در داخل یا خارج از مرزهای جغرافیایی)

  • محتوای تحلیلی حاصل از پژوهشی سیستماتیک به سبک دانشگاهی (بخصوص در زمینه علوم انسانی و اجتماعی)

  • حضور حداقل بخشی از محتوای پیشنهادی در انتشارات همتا-داوری شده (peer-reviewed)

  • ترجیحاً توانایی شخص پژوهشگر (یا شخصی از طرف او) برای ارائه به زبان فارسی

لطفاً با توجه به نکات فوق، موضوع مورد نظر، نام و موسسه خود یا پژوهشگر مورد نظر (و راه تماس) و چند جمله درباره اهمیت محتوای پژوهش (و مراجع مربوطه) را برای ما بنویسید، و ما در اسرع وقت در این باره اقدام خواهیم کرد.

فرم ارسال موضوع و چکیده:

با سپاس از همیاری شما
bottom of page